Starter kit

3 800,00 

Problems with the delivery of materials for the production of wooden packaging – the tray 11 cm and mug will be sold in replacement packaging, the price has been reduced by cost of the wooden box.

Included: Active Tray small 7 cm, Active Tray XL 11cm, Active 5 cm balls, set of 5 pieces

To register, go here

 

ZASTOSOWANIE:

 • Picie wody oraz innych napojów spożywczych
 • Przygotowywanie posiłków – zupy, soki, kompoty, sosy, wywary
 • Przygotowywanie naparów ziołowych – wzmacnia działanie ziół
 • Podlewanie roślin
 • Mycie produktów spożywczych

ZMIANY ZACHODZACE W ORGANIZMIE – wg prof. Mu Shik Jhona – na skutek picia strukturyzowanej wody, jej wpływ na różnego rodzaju dolegliwości i choroby oraz inne zalety są następujące:

 • polepszenie zdolności przenoszenia tlenu i substancji odżywczych do komórek oraz usuwania substancji odpadowych z komórek,
 • poprawa utlenowania krwi,
 • stabilizacja funkcji serca,
 • zapobieganie błędom podczas replikacji DNA, bowiem niestrukturyzowana woda zwiększa możliwość powstawania takich błędów prowadzących do powstawania podziałów komórek sprzyjających powstawaniu nowotworów,
 • woda heksagonalna jest głównym źródłem energii wszelkich organów – jest to szczególnie istotne dla zapewnienia wysokiej wydajności i wydolności fizycznej przy wykonywaniu ciężkich prac fizycznych czy podczas uprawiania sportów wyczynowych,
 • polepszenie wchłaniania składników odżywczych,
 • zwiększenie mocy układu immunologicznego,
 • polepszanie hydratacji, czyli otaczania substancji przez molekuły wody i przez to lepsze rozpuszczanie i wchłanianie tych substancji do organizmu,
 • wzrost odporności organizmu na choroby, ponieważ większość chorób wiąże się z chronicznym odwodnieniem,
 • przeciwdziałanie wysuszaniu skóry, trądzikowi, łuszczycy, powstawaniu zmarszczek,
 • przeciwdziałanie zaparciom i polepszenie oczyszczania jelita grubego ze złogów poprzez ich lepsze rozpuszczanie i wymywanie,
 • przeciwdziałanie powstawaniu „złego” cholesterolu LDL i odkładaniu się produktów jego utleniania na ściankach naczyń krwionośnych (problemy z cholesterolem powstają w dużej mierze na bazie utajonego odwodnienia organizmu),
 • zmniejszanie wysokiego poziomu cholesterolu i wysokiego ciśnienia krwi,
 • najprawdopodobniej jeden z najważniejszych czynników sprzyjających zmniejszaniu masy ciała (przeciwdziałaniu otyłości); każdy program dotyczący odchudzania powinien bazować na piciu strukturyzowanej wody,
 • brak zaopatrzenia organizmu w heksagonalną wodę przyczynia się do wzrostu tkanki tłuszczowej oraz do zamieniania się jej w zbiornik toksyn i kwaśnych odpadów prowadzących do powstawania cellulitu,
 • polepszenie procesu oczyszczania wątroby, krwi i nerek,
 • przeciwdziałanie zmęczeniu poprzez dostarczanie dodatkowych porcji energii,
 • rozpuszczanie i usuwanie z organizmu nadmiaru wszelkich soli,
 • poprawa zdrowia u cukrzyków i zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę,
 • przeciwdziałanie alergii i astmie – regularne i częste picie heksagonalnej wody powinno być podstawowym obowiązkiem alergików i astmatyków,
 • przeciwdziałanie stresom poprzez zmniejszanie napięcia emocjonalnego,
 • poprawa ph krwi oraz wszystkich jego organów (regulacja gospodarki kwasowo-zasadowej.

 

Pełną efektywność leczniczego i profilaktycznego działania aktywnej wody i napojów, uzyskuje się przez systematyczne spożywanie ich  przez dłuższy czas pijąc 3 razy dziennie.

 

UŻYTKOWANIE: Nie podgrzewać, nie zamrażać, nie zmywać w zmywarce, nie wkładać do mikrofali, trzymać z dala od telefonów komórkowych, komputera i urządzeń elektromagnetycznych.

Zanim napiszesz do nas maila sprawdź czy odpowiedz nie znajduje się w dziale Pytania i Odpowiedzi

 

Active Tray small 7 cm, Active Tray XL 11cm

It works on the basis of the Living Water Technology, using the full energy of nature, influencing with specially formulated model water, which is inside the tray. The tray revives (restores the natural structure) all kinds of liquids that will be poured into it, water, juice, etc. It is recommended in particular for drinking water. The time it takes to activate is 15 seconds.

Active 5 cm balls, set of 5 pieces

It works on the basis of the Living Water Technology, using the full energy of nature, influencing with specially formulated model water, which is inside the ball. The ball revives (restores the natural structure of water).

– by far the fastest method to make living water flow throughout the house, all you need to do is insert the Active Ball instead of a cartridge, and if you do not have such a filter, install the housing and enjoy living water throughout the house.

If you do not have such a filter housing, we will give it to you as a gift, enter in comments “+ FP filter housing”.

 

Drinking living water strengthens memory, avoids many diseases, strengthens the psychophysical abilities of a human, and this water saturates the body’s biomolecules much better and reacts more actively with the biological and mineral components of the body.

 

APPLICATION:

 • Drinking water and other drinks
 • Preparing meals – soups, juices, compotes, sauces, brews
 • Preparing herbal infusions – strengthens the effects of herbs
 • Watering plants
 • Washing food productsCHANGES IN THE ORGANISM – according to prof. Mu Shik Jhona – due to drinking of the structured water, its influence on various types of ailments and diseases and other advantages are as follows:
 • improvement of the ability to carry oxygen and nutrients to cells and removing waste substances from them,
 • improvement of oxygenation of blood,
 • stabilization of heart function,
 • prevention of errors during DNA replication, because unstructured water increases the possibility of such errors leading to the formation of divisions of cells conducive to the formation of cancer,
 • hexagonal water is the main source of energy for all organs – it is particularly important for ensuring high efficiency and physical fitness when carrying out heavy physical works or practising competitive sports,
 • improvement of the absorption of nutrients,
 • increasing the power of the immune system,
 • improvement of hydration, that is, surrounding the substances by water molecules, and thus better dissolution and absorption of these substances into the body,
 • increase the body’s resistance to diseases, because most diseases are associated with chronic dehydration,
 • counteracting skin dryness, acne, psoriasis, wrinkles,
 • counteracting constipation and improving cleansing of the large intestine from deposits by better dissolving and washing out,
 • counteracting the formation of “bad” LDL cholesterol and the deposition of its oxidation products on the walls of blood vessels (cholesterol problems arise to a large extent on the basis of latent dehydration of the body),
 • reduction of high cholesterol and high blood pressure,
 • most probably one of the most important factors favouring weight reduction (counteracting obesity); every slimming program should be based on drinking structured water,
 • lack of supply of the body with hexagonal water contributes to the increase of fat tissue and to its transformation into a tank of toxins and acidic waste leading to the formation of cellulite,
 • improvement of the process of cleansing the liver, blood and kidneys,
 • counteracting fatigue by providing additional energy,
 • dissolving and removing any salt excess from the body,
 • improvement of health in diabetics and reducing the need for insulin,
 • prevention of allergy and asthma – regular and frequent drinking of hexagonal water should be the basic duty of allergy sufferers and asthmatics,
 • counteracting stress by reducing emotional tension,
 • improvement of pH of the blood and all of its organs (regulation of the acid-alkaline management of the body).

 

The full effectiveness of the therapeutic and preventive action of active water and drinks is achieved by systematically consuming them for a longer period of time by drinking 3 times a day.